ВАЖНО ЗА ВАС РОДИТЕЛИ: ЧСБУ “Талантите” предлага и самостоятелна форма на обучение


Самостоятелна форма на обучение в ЧСБУ “Талантите” се организира за:

  • ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
  • ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя/ настойника;
  • ученици с изявени дарби.

Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна форма.

Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна в самостоятелна форма на обучение.

Учениците имат право да се явят на изпит по всеки учебен предмет в сесии, както следва:

  • първа сесия – месец януари;
  • втора сесия /поправителна/ – месец април за ученици в ХІІ клас и юни за ученици І – ХІ клас.
  • трета сесия /поправителна/ – август-септември /до 14.09/.
  • Допълнителна поправителна сесия, за ученици, които по основателни причини, удостоверени с медицински документ не са се явили на редовна поправителна сесия.

/Преди провеждане на всяка сесия, учениците подават писмено заявление за съответната сесия, в което посочват по кои учебни предмети от училищния план ще се явят на изпити за завършване на дадения клас в срокове, както следва:

  • до 15 декември за януарска сесия;
  • до 15 март за априлска сесия и до 20 май за юнска сесия
  • до 15 август за септемврийска /август-септември/ сесия

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на управителя и директор на ЧСБУ “Талантите”.

Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия.

За лица, навършили 16 години се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението за записване за съответната учебна година. Те полагат изпити за следващ клас, само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

За повече информация потърсете ни на: 032 / 96 03 60, 0887 36 41 55 (Управител); 0887 92 46 80 (Творчески Директор

ОЧАКВАМЕ ВИ!