График за провеждане на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация

Със заповед на Директора на ЧСБУ “Талантите” РД-102/18.05.2023г. се утвърждава финален график на базата на Заповед 75/19.12.2022г. за провеждане на държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация на следните дати:

  • На 23.05.2023 от 08:30 часа в зала 11 – изпит чрез тест по частта теория на професията
  • На 05.06.2023 от 09:00 часа в зала 11 – изпит по частта практика на професията

На двете дати учебни занятия няма да бъдат провеждани с останалите ученици.

Зрелостниците трябва да се явят поне 30 минути преди началото на изпита с документ за самоличност и служебна бележка.

Крайната оценка ще бъде обявена с протокол не по-късно от 06.06.2023г.