ЧСБУ “Талантите” сред трите частни училища в България одобрени по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

Научете повече за проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, в който и нашето училище е одобрено за бенефициер: https://www.facebook.com/profile.php?id=61555871161321